Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
Burmistrz Otynia, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania – „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy” w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 
I. Rodzaj zadania
 
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń, w tym:
1. prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym cyklicznych organizowanych przez związki sportowe, prowadzenie drużyn młodzieżowych, trampkarzy,
2. prowadzenie uczniowskich klubów sportowych z wykorzystaniem elementów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, w takich dyscyplinach sportowych jak piłka nożna, tenis stołowy, judo, koszykówka i inne.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych zero groszy).
 
III. Zasady przyznania dotacji
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Otyń i na terenie Gminy Otyń.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r., poz. 2057). 
3. Oferta powinna zawierać następujące dane:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 
4. Do oferty należy dołączyć:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności, zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,
b) aktualną listę zawodników, osób trenujących w klubach, zarówno drużyn, zespołów dorosłych i dzieci z podaniem w szczególności miejscowości zamieszkania, opatrzoną oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów ogłoszonego konkursu ofert. 
5. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
6. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. 
7. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
9. W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie: wsparcia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
10. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 )
11. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo lub w transzach po podpisaniu ww. umowy. 
12. Burmistrz Otynia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie winno być wykonane od dnia złożenia oferty do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Podmiot realizujący zadanie umożliwi w każdym czasie, służbom upoważnionym przez Burmistrza Otynia, przeprowadzenie kontroli z realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania środków.
3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
5. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą 
w zawartych umowach.
6. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym 
w umowie,
c) dostarczania na wezwanie komisji powołanej do oceny i kontroli zadania oryginałów dokumentów ( rachunków i faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. 
7. W przypadku wspierania realizacji zadania kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów projektu.
 
V. Termin składania ofert
 
1. Oferty należy złożyć do 08 lutego 2021 r. do godz. 16ºº do skrzynki podawczej
w Urzędzie Miejskim w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Otynia.
3. Wybrane zostaną oferty najlepiej służące realizacji zadania.
4. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym 
5. Pod względem formalnym komisja dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będzie brała pod uwagę w szczególności czy oferta została złożona:
a) w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) kompletna,
c) na obowiązującym druku zgodnym ze wzorem określonym 
w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r., poz. 2057). 
d) przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
e) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”,
f) dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej
ofertę.
6. Pod względem merytorycznym Komisja dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będzie brała pod uwagę w szczególności:
a) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
b) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w realizacji do zakresu rzeczowego zadania w tym wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w przypadku wsparcia zadania – udział środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
d) ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w latach poprzednich, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełniania celów, oraz rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
e) wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.
7. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Otynia.
8. Wyniki otwartego konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otyniu pod adresem: www.otyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
 
W roku 2020 w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania – „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy”, oraz udzielonych dotacji w trybie art. 19 a w/w ustawy czyli poza konkursem:
1. Klub Sportowy „SPARTAKUS OTYŃ otrzymał dotację na realizację zadania publicznego 
w wysokości 8.000,00 zł.
2. Piłkarski Klub Sportowy „Modrzew” Modrzyca otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w wysokości 9,000 zł. 
3. Ludowy Klub Sportowy „Hydrogaz-Kora” Niedoradz otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w wysokości  8.000,00 zł. 
4. Piłkarski Klub Sportowy „AMATOR” Bobrowniki otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w wysokości   7.000,00 zł. 
 
Burmistrz Otynia
      /-/ Barbara Wróblewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower