Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Termin uzupełniania dokumentów projektu „Grant PPGR” wydłużony!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z§ 5 ust. 9 Regulaminu konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, prawdziwość oświadczeń i danych zawartych we wniosku o przyznanie grantu może zostać zweryfikowana w trakcie weryfikacji warunków formalnych i oceny, jak również przed i po zawarciu umowy o powierzenie grantu.
 
Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.
 
W związku z powyższym informujemy, o obowiązku uzupełnienia złożonego oświadczenia o następujące dokumenty:
-kserokopie dokumentów potwierdzających niegdyś pracę w zlikwidowanym PPGR (świadectwo pracy, umowa o pracę, książeczka /legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, starego dowodu osobistego- książeczki z pieczątkami potwierdzającymi zatrudnienie w PPGR i inne.) Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia.
- kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej (ucznia z przodkiem pracującym w PGR) np. kserokopia aktu urodzenia, małżeństwa itp.
-zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się dziecko, że uczeń nie otrzymał na własność    lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Otyń.
 
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Otyniu, ul. Rynek 1, pokój nr 4 do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.
W przypadku braku dostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenie będzie odrzucone jako niespełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.
 
Ponadto informujemy, że powyższe wezwanie do złożenia dokumentacji nie jest zależne od Gminy Otyń, która nie jest odpowiedzialna za wprowadzane zmiany w regulaminie konkursu.
 
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia.
Uwaga! Jak podaje Centrum Projektów Polska Cyfrowa rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i rolnicze kombinaty spółdzielcze były jednostkami spółdzielczymi i nie zaliczały się do PPGR. W związku z powyższym wnioskodawcy, których krewni byli zatrudnieni jedynie we wskazanych wcześniej zakładach, nie są objęci wymogiem uzupełnienia złożonych oświadczeń z uwagi  na negatywną weryfikację.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68-3559417.
 
Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl