Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

  • 28-02-2023
  • Autor: admin
  • drukuj
Podstawa prawna Programu
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.
 
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).
 
W 2023 roku na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, Gmina Otyń pozyskała ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach
Funduszu Solidarnościowego kwotę 742 093,00 zł.
 
Program przewiduje objęcie wsparciem 27 osób niepełnosprawnych, w tym jedno dziecko do 16. roku życia, 24 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
1 osobę dorosłą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną i 1 osobę dorosłą ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym.
 
Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów :
 
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
 
Uwaga! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem Programu.
 
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 
Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia
o wyborze asystenta wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje asystenta w jednym z kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi finansowane
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.
 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są
o dostarczenie:
 
- Karty zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystenta do programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’- edycja 2023.
- oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego
- Klauzuli informacyjnej w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’- edycja 2023- GMINA /BURMISTRZ
-Klauzuli informacyjnej w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2023 – MINISTER
stanowiących załączniki do Programu.
 
Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu, ul. Kochanowskiego 8a, Niedoradz,
67-106 Otyń, w godzinach od 7:00 do 15:00.
W celu zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb zapraszamy do składania wniosków
w siedzibie GOPS w Niedoradzu. Spotkanie z pracownikiem socjalnym będzie miało na celu przedstawienie swoich oczekiwań co do wnioskowanego wsparcia. Jednocześnie informujemy, iż budynek GOPS jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).
 
Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.
Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania w załącznikach lub w wersji papierowej
w Urzędzie Miejskim w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu, ul. Kochanowskiego 8a, Niedoradz, 67-106 Otyń.
 
Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych tj. https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu
przy ul. Kochanowskiego 8A, Niedoradz, 67-106 Otyń tel. 68 35 59 418.
 
Załączniki do pobrania:
 
Oświadczenie o wyborze asystenta http://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1184
 
Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 –Minister http://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1185
 
Klauzula informacyjna dla uczestnika Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 –GOPS http://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1186
 
Wyrażenie zgody –uczestnik http://www.otyn.pl/system/pobierz.php?id=1187
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP