Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Kto zaprojektuje i wykona wieżę na szczycie Białej Góry?

 • 06-05-2021
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Projekt „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” rusza do przodu po tym, jak ogłoszony został przetarg na wykonawcę zadania, który zaprojektuje, jak również wybuduje wszystkie jego elementy
 
Dotarcie do tego momentu było wyjątkowo trudnym i wieloletnim procesem, dla którego nie byłoby otwartej drogi, gdyby nie praca, zaangażowanie i przychylność konkretnych osób, którym dziś dziękuje Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
- Wychowany w Bobrownikach, a dziś będący Senatorem Władysław Komarnicki od początku pomagał nam w tym, żeby te plany miały szansę powodzenia. Tak ideą tą zachwycił się Marszałek Marcin Jabłoński, który oficjalnie jesienią poprzedniego roku na terenie przystani przy Bobrownikach przekazał czek na prawie 6 mln zł dofinansowania. Dziękuję Radnej Wojewódzkiej Beacie Kulczyckiej, naczelnik Wydziału Programowania i Promocji w nowosolskim magistracie, która od lat sprawia, że sny o odrzańskiej turystyce stają się faktem. Dziękuję Jackowi Milewskiemu, Prezydentowi Nowej Soli, która przyjęła rolę lidera projektu, współpracownikom z mojego Urzędu i pracownikom reprezentującym pozostałych partnerów tego wielowątkowego zadania – wymienia Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
Projekt „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” zakłada:
 • budowę 30-metrowej wieży widokowej na szczycie Białej Góry;
 • powstanie infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy przystani w Bobrownikach oraz 40 miejsc postojowych w pobliżu przepompowni;
 • zagospodarowanie terenu przy przystaniach w Siedlisku, Starej Wsi i przy marinie w Nowej Soli.
Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 20 maja. Planowany harmonogram prac wygląda następująco: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę do 31 stycznia 2022 roku; realizacja inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie do 31 października 2022 roku.
 

XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się w dniu
29 kwietnia 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ”Nowosolska Dolina Odry”.
4.   Zamknięcie XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                      /-/ Aneta Smolicz
 

 

Spisz się i wygraj nagrody!

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Dostępna jest infolinia spisowa pod numerem: 22 279 99 99.
 
WEJDŹ JUŻ TERAZ na spis.gov.pl i spisz się przez internet! Każda osoba, która dokona takiego samospisu może wziąć udział w loterii z nagrodami!

Uwaga - zagrożenie ASF!

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej Otyń

 
 
 
Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się w dniu  31 marca  2021 r. o godz.  10.00
 
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Otyń 
na rok 2021.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu  dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.         (dotyczy  działki nr 438/2 o pow. 5m2 obręb Otyń).
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.          (dotyczy  - działka nr 10/3 o pow. 2,42m2 obręb Otyń, działka nr 436/1 o pow. 1,21m2 obręb Niedoradz, działka nr 37 o pow. 2,42m2 obręb  Zakęcie, działka nr    64/8 
o pow. 1,21m2 obręb  Modrzyca).
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie    Programu opieki nad zwierzętami 
   bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2021 r.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wysokości  opłat oraz warunków
   zwolnienia  od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka „Baśniowa Kraina” w Otyniu.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia  miejscowego planu
     zagospodarowania przestrzennego wsi  Ługi
 15.  Wolne wnioski i informacje. 
 16.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXIX, XXX  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 17.  Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz

Stanowisko Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany przepisów

Podczas Sesji Nadzwyczajnej poświęconej rekultywacji dawnego wysypiska w Bobrownikach Radni przyjęli stanowisko, w którym zaapelowali m.in. do parlamentarzystów o zmianę prawa, które na dziś nie traktuje włodarzy danego terenu (prezydentów/burmistrzów/wójtów) jako strony postępowania w sprawach związanych przede wszystkim z rekultywacjami.
 
 
 
Relacja z Sesji znajduje się pod tym linkiem
 
Pełna treść stanowiska:
 

Sesja poświęcona rekultywacji

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Otyń rozpoczęła się od wystąpienia Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej. Włodarz naszej Gminy przypomniała m.in. jak wyglądał od 2018 r. proces administracyjny, który doprowadził do rozpoczęcia rekultywacji, przedstawiła uwagi i negatywne opinie dotyczące wydanych zezwoleń oraz doświadczenia i wiarygodności firmy.
 
Nie zabrakło wątku ciężkiego transportu, który spółka Odra Rekultywacja skierowała na teren dawnego składowiska drogami przez Otyń i Bobrowniki, zamiast trasami polnymi, które inwestor sam wskazywał jako drogi główne. Mówiono też o proteście mieszkańców i na tematy związane z kontrolowaniem prac rekultywacyjnych oraz utrudnionym dostępem do protokołów pokontrolnych.
 
- Takie spotkanie jak dziś to powinno się odbyć z mieszkańcami już w 2018 roku. Nigdy nie byliśmy traktowani jako strona w postępowaniu, a robiliśmy wszystko, żeby nasze opinie zostały uwzględnione i żebyśmy byli na bieżąco informowani o sprawie. Wystarczy wspomnieć, że do różnych instytucji wysłaliśmy w tym temacie od 2018 roku około 120 różnych dokumentów – mówiła B. Wróblewska.
 
Podczas sesji na wcześniej zgłoszone przez mieszkańców pytania odpowiadali m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak i właściciel rekultywacyjnej spółki i jego prawnicy. Z udzielanych odpowiedzi płynął wniosek, że rekultywacja odbywa się zgodnie z prawem i bez znaczących naruszeń, decyzje i zezwolenia wydano stosując się do przepisów. Na miejsce dawnego składowiska w żadnym momencie nie trafiły odpady nieprzeznaczone do rekultywacji. Sama rekultywacja jest całkowicie bezpieczna i konieczna dla naprawy terenu dawnego składowiska, a zwożony materiał został odpowiednio przygotowany, aby nie zagrażać w żaden sposób środowisku i ludziom.
 
- Każde składowisko po określonym czasie musi zostać zamknięte i zrekultywowane. Najbardziej ułomnym sposobem jest użycie odpadów, które są do tego dopuszczone, co sprzyja klimatowi protestów społecznych. Mówiąc prostym językiem - ludzie pytają jak to jest, że śmietnik zasypuje się śmieciami. Na to wpływu nie mamy. To są odpady obojętne, niezagrażające środowisku. Idealną rekultywacją byłoby wybranie starych odpadów, wywiezienie ich w inne miejsce i zasypanie dołu ziemią. Ale są też inne możliwości, które zakładają stosowanie materiału z odpadów, głównie osadu ściekowego i tzw. kompostu nieodpowiadającego wymaganiom rolniczym. Jest w tym np. szkło, plastik, ale też masa materiału biologicznego. Na koniec przykrywa się to warstwą humusu i sadzi rośliny – wyjaśniał Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki.
 
Kilkugodzinną dyskusję burmistrz B. Wróblewska podsumowała słowami: - Będziemy dalej w tym temacie rozmawiać i spotykać się w już mniejszym gronie, również z przedstawicielami mieszkańców Bobrownik. Nie ma podstaw prawnych, żeby blokować inwestycję, która gdyby została przerwana, na koniec spadłaby na barki Gminy. Droga dojazdowa jest wyznaczona, rozmawiamy z kancelarią spółki, chcemy wypracować najlepsze dla wszystkich stron stanowisko.
 
Na koniec obrad Radni przyjęli stanowisko, w którym zaapelowali m.in. do parlamentarzystów o zmianę prawa, które na dziś nie traktuje włodarzy danego terenu (prezydentów/burmistrzów/wójtów) jako strony postępowania w sprawach związanych przede wszystkim z rekultywacjami.

XXX Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023
odbędą  się w dniu  10 marca  2021 roku  o godz. 12.00
w auli   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
ul. Żeromskiego 3,  67-106 Otyń
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.   Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.   Odpowiedzi zaproszonych Gości na pytania mieszkańców dotyczące rekultywacji składowiska
      odpadów w Bobrownikach.
 
4.   Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany przepisów.
 
5.   Zamknięcie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz
 

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 r. zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy”.
 
 
 
 
 
Treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  25 lutego  2021 roku  o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Otyń za 2021 rok.
 5.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia  Gminy Otyń do  Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia  jego  Statutu.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2020 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
11.   Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora  Zabytków.
  12.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  przy ulicy  Lipowej w Otyniu.
   13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na przyznanie nieruchomości  zamiennej w ramach odszkodowania.
   14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 10 lat   ( dot. działki nr 221/6  o pow. 0,39 ha Otyń.).
    15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zwolnienia  i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Otyń  za rok 2021.
     16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek  ”Baśniowa Kraina w Otyniu.
    17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2021 rok.
     18. Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
     19.  Przyjęcia Harmonogramu spotkań Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń.
     20.  Wolne wnioski i informacje.
     21.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
     22.  Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/ Aneta Smolicz
1 2 3 4 5 6 ... 16

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl