Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

EDUKACJA

UWAGA! Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

odbywa się za pomocą
elektronicznego systemu rekrutacji.
 
 
 
 
Rekrutacja do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się na wolne miejsca.
 
Podstawą kontunuowania przez dziecko edukacji w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców woli kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny.
 
Oświadczenie można składać  w dniach od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. w formie elektronicznej na stronie
 
                                                                                                                                             
Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się również pod powyższym linkiem.
 
Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zostanie przeprowadzona w dniach od 04.03.2024 r. do 29.03.2024 r. przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji
 
 
z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę Otyń.
 
Spełnienie przez kandydatów kryteriów ustawowych oraz ustalonych przez JST podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
 
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz  z załącznikami, w formie papierowej z podpisem rodziców do odpowiedniego dyrektora szkoły na terenie gminy Otyń w terminie od 04.03.2024 godz. 8.00 do 29.03.2023 r. godz. 15.00.
 
Proces ten nie dotyczy osób, które składają wniosek w formie elektronicznej z PROFILEM ZAUFANYM (instrukcja jak zalogować się przez Profil Zaufany znajduje się na stronie  https://otyn.rekrutacje.edu.pl/rejestracja  zakładka „Instrukcja dla rodziców”
 
Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.
 
Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej do którego chcecie Państwo zapisać dziecko. Informacja o placówkach znajduje się na Portalu dla Rodziców. Proces rejestracji użytkownika jest niezbędny w celu przeprowadzenia procesu złożenia wniosku rekrutacyjnego.
Zakładanie konta realizowane jest pod przyciskiem UTWÓRZ KONTO. Proces zakładania konta składa się z 4 kroków. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa niezbędne jest podanie numeru telefonu na który przychodzić będą SMSy autoryzacyjne oraz konieczne jest także wybranie obrazka bezpieczeństwa.
Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych danych (email i hasło) w następnym kroku otrzymamy informację o wysłaniu linku aktywacyjnego na wskazany adres e-mail.
UWAGA: Mail może trafić do SPAMu.
Po weryfikacji emaila możemy logować się do systemu.
 
Sposób dokumentowania informacji zawartych we wniosku rekrutacyjnym zgodnie z założeniami zawartymi w ustawie Prawo oświatowe oraz w uchwałach Rady Miejskiej Otyń. 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Otynia, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA. 
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Otynia korzysta  z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane  w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Otynia może upoważnić pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu  z siedziba w Niedoradzu.
 
Wyniki rekrutacji 
 1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki  w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 18.04.2024 r. godz. 14.00.
  Informację o wynikach rekrutacji w placówce rodzice uzyskają również logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców. 
 2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do  przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie 18.04.2024 r. od godz. 14:00 do 26.04.2024 r. godz. 15:00. Potwierdzenie można dokonać w Portalu dla Rodziców.
 3. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 4. Dnia 29.04.2024 r. w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rekrutacja uzupełniająca 
W terminie od 17.05.2024 r. do 03.06.2024 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji. 
 
UWAGI:
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
 

REKRUTACJA 2024/2025 Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych

 • 07-02-2023
 • Autor: Jarosław Bartkowski
 • drukuj

Zasady dowozu dzieci niepełnosprawnych

Dane placówek edukacyjnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3
tel. 68-3550226
strona www:    http://www.zsotyn.pl/
 
W skład Zespołu wchodzi:
 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3
tel. 68-3550226 e-mail zsotyn@wp.pl
 
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3 A
tel. 537670520  e-mail zsotyn@wp.pl
 
Oddział przedszkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
Tel. 739 180 338
zsotyn@wp.pl
Ul. Moniuszki 12. 
 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
ul. Marii Markiewiczowej 7
Niedoradz
67-106 Otyń
tel./fax. 68 3881293
strona www:   www.spniedoradz.pl/

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP