Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Aktualności

LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE

 • 02-03-2019
 • Autor: Maria Gołąb
 • drukuj
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, iż dnia 8 marca 2019 (piątek) o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli (ul.Kossaka 24) odbędzie się szkolenie z zakresu uboju z konieczności.

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W KONRADOWIE

 • 25-01-2019
 • Autor: Robert Kutryn
 • drukuj
UWAGA!
ZMIANA TERMINU ZEBRANIA
WIEJSKIEGO W KONRADOWIE
W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
 
 
 

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ
 
Informuję, że  obrady  V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń
kadencji 2018-2023
 
odbędą się w dniu  23  stycznia  2019 roku  o godz. 15 00
 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania  ze  Żłobka  „ Baśniowa Kraina”
w Otyniu.
4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie  zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie programu współpracy  Gminy Otyń z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2019.
5.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
6. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 -2022.
7. Zamknięcie V nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
 
                                                                                                             /-/ Aneta Smolicz

SZKOLENIE DS. UBOJU ZWIERZĄT

 • 18-01-2019
 • Autor: Robert Kutryn
 • drukuj
UWAGA! WAŻNE!
INFORMACJA
O SZKOLENIU DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH UBOJU
ZWIERZĄT POZA RZEŹNIĄ, NA WŁASNY UŻYTEK
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, pismem z dnia 02 stycznia 2018r.,  przekazał informacje,
iż w związku z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 marca 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” 
w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny, osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie
o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii
w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.
W związku z powyższym osoby, które byłyby zainteresowane takim szkoleniem proszone są o kontakt
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii (tel. 68 4583858)  lub
z Urzędem Miejskim w Otyniu (68 3559406)

ZEBRANIA WIEJSKIE

Terminy zebrań wiejskich

UWAGA!
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Niedoradzu.
Nowy termin to: 29 stycznia 2019r o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej.
 
Poniżej nowy, poprawiony harmonogram zebrań wiejskich.

Lekarz Weterynarii informuje

 • 08-01-2019
 • Autor: Maria Gołąb
 • drukuj

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca badania mięsa zwierząt rzeźnych i łownych

pismo w załączniku
 
 

Załączniki

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

III Sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) 
 
zwołuję III sesję Rady Miejskiej Otyń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia  2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia  z działań podejmowanych między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Otyń:
 1. przedstawienie projektu budżetu,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń
 5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez  radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
 6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
 7. dyskusja nad projektem budżetu,
 8. głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
 9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych  przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
 10. głosowanie uchwały.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022:
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022,
 2. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 3. głosowanie uchwały.
9 . Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na  rok 2018.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy  Otyń na  2018 rok, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego.
11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia formularzy informacji i deklaracji   podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 2 lat.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest część powierzchni dachowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Otyń.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej Otyń.
21. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU

 
 
 
 
 1. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków UE Gmina Otyń jest realizatorem projektu pn.:  „Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy”. Pozyskane dofinansowanie pozwala nam przy wypełnianiu założeń projektu finansować w znacznej części wyposażenie i funkcjonowanie obiektu a zatem opiekę dzieci przez okres 24 miesięcy. Początek uruchomienia żłobka planujemy na 1.02.2019r.
 2. W związku z powyższym udostępniamy dokumenty naboru do żłobka. Nabór do żłobka odbywa się na dokumentach (wg projektu unijnego) wymaganych podpisaną umową o dofinansowanie pomiędzy Gminą Otyń a Zarządem Województwa Lubuskiego.
 3. Uczestnikami projektu wg. podpisanej przez Gminę Otyń umowy o dofinansowanie są opiekuni prawni a nie same dzieci. W związku z tym dokumenty opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy” wypełnia opiekun prawny podając informacje (dotyczące jego osoby i sytuacji)  w nim wymagane.
 4. Dokumenty należy składać wg wytycznych zawartych w ww. regulaminie.
 5. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Otyń. Przyjęcie uczestnika do projektu (opiekuna prawnego dziecka) a zatem także jego dziecka do żłobka, który nie zamieszkuje na terenie Gminy Otyń będzie rozpatrywane po rozpatrzeniu podań osób zamieszkujących teren Gminy Otyń.
 6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia dodatkowo oprócz dokumentów ujętych w regulaminie projektu Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka.
 7. Dokumenty są udostępnione na stronie www.otyn.pl oraz dostępne w Urzędzie Miejskim w Otyniu w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń w godzinach pracy Urzędu.
 8. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 683559414 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: fundusze@otyn.pl
 
 

Ogłoszenie

    Otyń, dnia 08.12.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
W związku z planowanymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz.
od 0900 do 1500 w miejscowościach  Modrzyca i Otyń
(ul. Nowa, ul. Dworcowa, ul. Chrobrego) wystąpi przerwa
w
dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.      
                                                                                Burmistrz Otynia
     /-/  Barbara Wróblewska
1 2

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
 
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_poradyBaner: Kolej na rower
Baner: podatki.gov.plBaner: LFP