GOPS

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN ORAZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

 • 15-07-2019
 • Autor: Jarosław Bartkowski
PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN
ORAZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
                                                   
 
znajduje się w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu (parter)
 
ul. Chrobrego 18
czynny jest w środę
od godz. 1430 do godz. 1730
 
 
Z pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacyjnym mogą korzystać mieszkańcy gminy w których rodzinach występuje problem z:
-alkoholem,
- narkotykami,
-dopalaczami,
- przemocą.
Porady udzielane są bezpłatnie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Otyń

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Otyń zajmuje się głównie przeciwdziałaniem przemocy                                w rodzinie. Ponadto realizuje przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego –  na obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.
 SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu,
 • Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otyniu,
 • Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli,
 • Oświaty,
 • Ochrony zdrowia,
 • Kuratorów sądowych,
 • Organizacji pozarządowych,
 • Przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.
ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
 • Integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów,
 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy                    w środowisku lokalnym,
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu.
ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:
 • Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Otyń mieści się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu
Niedoradz, ul. Kochanowskiego 8A
67-106 Otyń 
Kontakt telefoniczny: 
68-3559418
(dostępność w godzinach urzędowania GOPS tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500).
 
 
Więcej informacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdą Państwo w nw. linkach
 
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Centrum Pomocy Specjalistycznej
 
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE                  "Niebieska Linia"
 
Dzwoniąc pod nr telefonu
 800-120-002
(czynny przez całą dobę)

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.
 

Kontakt

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Otyń mieści się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu
Niedoradz, ul. Kochanowskiego 8A
67-106 Otyń 
Kontakt telefoniczny: 
68-3559418
(dostępność w godzinach urzędowania GOPS tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500)
 
 
Więcej informacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdą Państwo w nw. linkach
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Centrum Pomocy Specjalistycznej
 
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE                  "Niebieska Linia"
 
Dzwoniąc pod nr telefonu
 800-120-002
(czynny przez całą dobę)

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.

Niebieska Linia

http://www.niebieskalinia.info/images/banners/logoNM.jpg
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Centrum Pomocy Specjalistycznej
 
 
 
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE                  "Niebieska Linia"
 
Dzwoniąc pod nr telefonu
 800-120-002
(czynny przez całą dobę)

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją