ŻŁOBEK

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU

  • 11-12-2018
 
 
 
 
  1. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków UE Gmina Otyń jest realizatorem projektu pn.:  „Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy”. Pozyskane dofinansowanie pozwala nam przy wypełnianiu założeń projektu finansować w znacznej części wyposażenie i funkcjonowanie obiektu a zatem opiekę dzieci przez okres 24 miesięcy. Początek uruchomienia żłobka planujemy na 1.02.2019r.
  2. W związku z powyższym udostępniamy dokumenty naboru do żłobka. Nabór do żłobka odbywa się na dokumentach (wg projektu unijnego) wymaganych podpisaną umową o dofinansowanie pomiędzy Gminą Otyń a Zarządem Województwa Lubuskiego.
  3. Uczestnikami projektu wg. podpisanej przez Gminę Otyń umowy o dofinansowanie są opiekuni prawni a nie same dzieci. W związku z tym dokumenty opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy” wypełnia opiekun prawny podając informacje (dotyczące jego osoby i sytuacji)  w nim wymagane.
  4. Dokumenty należy składać wg wytycznych zawartych w ww. regulaminie.
  5. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Otyń. Przyjęcie uczestnika do projektu (opiekuna prawnego dziecka) a zatem także jego dziecka do żłobka, który nie zamieszkuje na terenie Gminy Otyń będzie rozpatrywane po rozpatrzeniu podań osób zamieszkujących teren Gminy Otyń.
  6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia dodatkowo oprócz dokumentów ujętych w regulaminie projektu Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka.
  7. Dokumenty są udostępnione na stronie www.otyn.pl oraz dostępne w Urzędzie Miejskim w Otyniu w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń w godzinach pracy Urzędu.
  8. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 683559414 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: fundusze@otyn.pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją