Projekty

Projekt Wsparcie promocji turystyki w Gminie Otyń

  • 11-12-2018
wsparcie_promocji_turystyki
Projekt Wsparcie promocji turystyki w Gminie Otyń
Źródło finansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty
 
Wartość projektu
8 750,00 PLN
 
Wartość dofinansowania:
6125,00 PLN
 
Cel projektu
Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępu do informacji o obiektach turystycznych i walorach przyrodniczych na obszarze gminy Otyń.
 
Zakres rzeczowy
W ramach operacji zostanie przygotowana mapa turystyczna gminy Otyń prezentująca najcenniejsze zabytki w gminie oraz walory przyrodnicze. Mapa ułatwi potencjalnym turystom odnalezienie interesujących zabytków oraz dostarczy im informacji historycznych. Dane techniczne: papier kolorowy dwustronny (4+4), papier 115 g, liczba egzemplarzy: 2000, Format minimum A3 składany. Dostawa do siedziby Beneficjenta.
Mapa turystyczna Gminy Otyń będzie zawierała m.in:
- obiekty turystyczne i zabytkowe (oznaczone punktowo); miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne
- skrócony opis najważniejszych zabytków w Gminie
- sieć uliczną miejscowości (Otyń, Modrzyca, Bobrowniki, Niedoradz, Zakęcie, Konradowo, Ługi i Czasław) z wyróżnieniem ulic głównych przelotowych;
- istniejącą sieć kolejową ze stacjami, węzłami, bocznicami;
- sieć wodną z jeziorami, stawami i ciekami wodnymi;
- rysunek zabudowy dokładny, topograficzny, z rozróżnieniem zabudowy użyteczności publicznej, zabudowy przemysłowej i rzemieślniczej, zabudowy mieszkalnej oraz zespołów garaży; rysunek różnych sposobów użytkowania gruntów, np. lasy, parki, łąki, ogródki działkowe, ogrody przydomowe (jako zamknięte tereny przydomowe), tereny przemysłowe; planowane ulice i zabudowa w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- oznaczone urzędy administracji publicznej;
- legenda
- informator adresowo-telefoniczny- Informację o współfinansowaniu operacji ze środków EFRROW.
 
logo_prow_klj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją