wsparcie_promocji_turystyki

Projekt Wsparcie promocji turystyki w Gminie Otyń

Źródło finansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty

 

Wartość projektu

8 750,00 PLN

 

Wartość dofinansowania:

6125,00 PLN

 

Cel projektu

Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępu do informacji o obiektach turystycznych i walorach przyrodniczych na obszarze gminy Otyń.

 

Zakres rzeczowy

W ramach operacji zostanie przygotowana mapa turystyczna gminy Otyń prezentująca najcenniejsze zabytki w gminie oraz walory przyrodnicze. Mapa ułatwi potencjalnym turystom odnalezienie interesujących zabytków oraz dostarczy im informacji historycznych. Dane techniczne: papier kolorowy dwustronny (4+4), papier 115 g, liczba egzemplarzy: 2000, Format minimum A3 składany. Dostawa do siedziby Beneficjenta.

Mapa turystyczna Gminy Otyń będzie zawierała m.in:

- obiekty turystyczne i zabytkowe (oznaczone punktowo); miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne

- skrócony opis najważniejszych zabytków w Gminie

- sieć uliczną miejscowości (Otyń, Modrzyca, Bobrowniki, Niedoradz, Zakęcie, Konradowo, Ługi i Czasław) z wyróżnieniem ulic głównych przelotowych;

- istniejącą sieć kolejową ze stacjami, węzłami, bocznicami;

- sieć wodną z jeziorami, stawami i ciekami wodnymi;

- rysunek zabudowy dokładny, topograficzny, z rozróżnieniem zabudowy użyteczności publicznej, zabudowy przemysłowej i rzemieślniczej, zabudowy mieszkalnej oraz zespołów garaży; rysunek różnych sposobów użytkowania gruntów, np. lasy, parki, łąki, ogródki działkowe, ogrody przydomowe (jako zamknięte tereny przydomowe), tereny przemysłowe; planowane ulice i zabudowa w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- oznaczone urzędy administracji publicznej;

- legenda

- informator adresowo-telefoniczny- Informację o współfinansowaniu operacji ze środków EFRROW.

 

logo_prow_klj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość