sesja_rady_gminy

Serdecznie zapraszam na obrady  XXXIII Sesji Rady Gminy Otyń, która odbędzie się w dniu  27 stycznia   2017 roku  o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu.

 

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

3. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zawarcia przez Gminę Otyń z Gminą Nowa Sól – Miasto i Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Przytok Umowy
o partnerstwie w celu wzajemnej współpracy na rzecz realizacji projektu.

11. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: powierzenia realizacji zadania porozumieniem międzygminnym.

12. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie przeprowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Otyń w 2017r.

13. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017 - 2020.

14. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany uchwały nrXXV.19.2013 Rady Gminy
w Otyniu z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń (część).

15. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakęcie (część) oraz w miejscowości Otyń (część) – dz. 289/1, 290/2, 291/2 i cz. dz. 284/12.

16. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

17. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Otyń w sprawie nadania miejscowości Otyń statusu miasta.

18. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Otyń.

19. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Otyń.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Otyń.

22. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy Otyń.

 

 

 

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość