Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 446)

 

 

zwołuję   XXXV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Otyniu,

która odbędzie się w dniu  09 marca 2017 roku  o godz. 1530

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

3. Projekt uchwały  Rady Gminy w Otyniu w sprawie: wzajemnej współpracy i współdziałania z Powiatem Nowosolskim w celu realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Modrzycy” w ramach Programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok.

 

4. Projekt uchwały  Rady Gminy w Otyniu w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca.

 

5. Projekt uchwały  Rady Gminy w Otyniu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na  rok 2017.

 

6. Projekt uchwały  Rady Gminy w Otyniu w sprawie: zmiany  Wieloletniej  Prognozy      Finansowej Gminy Otyń na lata 2017 – 2020.

 

7. Zamknięcie XXXV sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Aneta Smolicz

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość