logo_sesja_1

W dniu 30 marca 2017 roku o godzinie 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Otyniu,

która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 1515

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu

 

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2017.
 8. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017 -2020.
 9. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół

  w Otyniu w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Otyniu i Publiczne Gimnazjum w Otyniu w Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Otyniu.

 10. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu, w którego skład wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedoradzu i Publiczne Gimnazjum w Niedoradzu w Publiczną Szkołę Podstawową w Niedoradzu.
 11. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń.
 12. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń.
 13. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2017-2020.
 14. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
 15. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2017.
 16. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Otyń.
 17. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Otyń.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV, XXXV, XXXVI Sesji Rady Gminy Otyń.
 20. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy Otyń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Smolicz

 

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość