logo_sesja_1

XXXIX Sesja Rady Gminy Otyń odbędzie się w dniu  18 maja   2017 roku  o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

 

zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Otyń,

która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 15 00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Otyniu

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Otyń.

  1. Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
  2. Wręczenie statuetki „Honorowego Obywatela Gminy Otyń” Panu Stanisławowi Tomczyszynowi.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.

  1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami.
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy za 2016 rok

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2016 rok:

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia;

b) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń za 2016 rok.

11. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Otyń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:

a) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Otyń o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Otyń Pani Barbary Wróblewskiej za rok 2016;

b) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Otyń dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi.

12. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń ( część).

13. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2016.

14. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016 – 2020.

15. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.

16. Projekt uchwały Rady Gminy Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 050F w m. Ługi – budowa mostu”.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII, XXXVIII Sesji Rady Gminy Otyń.

19. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Otyń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Aneta Smolicz

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość