Pozostałe aktualności

Informacja o IX sesji Rady Miejskiej Otyń

  • 03-06-2019
  • Autor: Izabela Tłuczek-Zając
Informuję, że IX sesja Rady Miejskiej Otyń
odbędzie się w dniu   06 czerwca  2019 r. o godz.   15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
            
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie gminy Otyń za 2018 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Otyń za 2018 r.
10.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Otyń   za 2018 rok:
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu
        z wykonania budżetu Gminy Otyń  za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia;
b) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń
         za 2018 rok.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2018 rok:
 a) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 dla Burmistrza Otynia Barbary Wróblewskiej;
 b) Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej Otyń dotyczącym  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad  VII i VIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
15. Zamknięcie IX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                               /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją