Pozostałe aktualności

Informacja o X sesji Rady Miejskiej Otyń

 • 19-06-2019
 • Autor: Izabela Tłuczek-Zając
 
Informuję, że X sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019-2022.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Konradowo.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ługi.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1050F w m. Zakęcie, Konradowo i Ługi.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Otyń.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otyń.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin  dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami  obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela  pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania  nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Otyń oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie  budżetu obywatelskiego.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowiących dochód Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26.  Przyjęcie protokołu z obrad  IX  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 27.  Zamknięcie X Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją