Pozostałe aktualności

XXIX Sesja Rady Miejskiej Otyń

 • 19-02-2021
Obrady  XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  25 lutego  2021 roku  o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Otyń za 2021 rok.
 5.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia  Gminy Otyń do  Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia  jego  Statutu.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2020 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
11.   Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora  Zabytków.
  12.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  przy ulicy  Lipowej w Otyniu.
   13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na przyznanie nieruchomości  zamiennej w ramach odszkodowania.
   14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 10 lat   ( dot. działki nr 221/6  o pow. 0,39 ha Otyń.).
    15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zwolnienia  i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Otyń  za rok 2021.
     16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek  ”Baśniowa Kraina w Otyniu.
    17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2021 rok.
     18. Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
     19.  Przyjęcia Harmonogramu spotkań Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń.
     20.  Wolne wnioski i informacje.
     21.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
     22.  Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją