Pozostałe aktualności

XXXI Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 25-03-2021
 
 
 
Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się w dniu  31 marca  2021 r. o godz.  10.00
 
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Otyń 
na rok 2021.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu  dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.         (dotyczy  działki nr 438/2 o pow. 5m2 obręb Otyń).
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości  na  okres 5 lat.          (dotyczy  - działka nr 10/3 o pow. 2,42m2 obręb Otyń, działka nr 436/1 o pow. 1,21m2 obręb Niedoradz, działka nr 37 o pow. 2,42m2 obręb  Zakęcie, działka nr    64/8 
o pow. 1,21m2 obręb  Modrzyca).
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie    Programu opieki nad zwierzętami 
   bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2021 r.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wysokości  opłat oraz warunków
   zwolnienia  od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka „Baśniowa Kraina” w Otyniu.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia  miejscowego planu
     zagospodarowania przestrzennego wsi  Ługi
 15.  Wolne wnioski i informacje. 
 16.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXIX, XXX  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 17.  Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją