Aktualności

III Sesja Rady Miejskiej.

 • 17-12-2018
Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) 
 
zwołuję III sesję Rady Miejskiej Otyń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia  2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia  z działań podejmowanych między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Otyń:
 1. przedstawienie projektu budżetu,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń
 5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez  radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
 6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
 7. dyskusja nad projektem budżetu,
 8. głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
 9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych  przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
 10. głosowanie uchwały.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022:
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022,
 2. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 3. głosowanie uchwały.
9 . Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na  rok 2018.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy  Otyń na  2018 rok, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego.
11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia formularzy informacji i deklaracji   podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 2 lat.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest część powierzchni dachowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Otyń.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej Otyń.
21. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją