Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

III Sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) 
 
zwołuję III sesję Rady Miejskiej Otyń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia  2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia  z działań podejmowanych między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Otyń:
 1. przedstawienie projektu budżetu,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń
 5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez  radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
 6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
 7. dyskusja nad projektem budżetu,
 8. głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
 9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych  przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
 10. głosowanie uchwały.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022:
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022,
 2. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 3. głosowanie uchwały.
9 . Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na  rok 2018.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy  Otyń na  2018 rok, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego.
11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia formularzy informacji i deklaracji   podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 2 lat.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest część powierzchni dachowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Otyń.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej Otyń.
21. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU

 
 
 
 
 1. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków UE Gmina Otyń jest realizatorem projektu pn.:  „Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy”. Pozyskane dofinansowanie pozwala nam przy wypełnianiu założeń projektu finansować w znacznej części wyposażenie i funkcjonowanie obiektu a zatem opiekę dzieci przez okres 24 miesięcy. Początek uruchomienia żłobka planujemy na 1.02.2019r.
 2. W związku z powyższym udostępniamy dokumenty naboru do żłobka. Nabór do żłobka odbywa się na dokumentach (wg projektu unijnego) wymaganych podpisaną umową o dofinansowanie pomiędzy Gminą Otyń a Zarządem Województwa Lubuskiego.
 3. Uczestnikami projektu wg. podpisanej przez Gminę Otyń umowy o dofinansowanie są opiekuni prawni a nie same dzieci. W związku z tym dokumenty opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Żłobek Publiczny „Baśniowa Kraina” w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i utrzymanie trwałych miejsc pracy” wypełnia opiekun prawny podając informacje (dotyczące jego osoby i sytuacji)  w nim wymagane.
 4. Dokumenty należy składać wg wytycznych zawartych w ww. regulaminie.
 5. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Otyń. Przyjęcie uczestnika do projektu (opiekuna prawnego dziecka) a zatem także jego dziecka do żłobka, który nie zamieszkuje na terenie Gminy Otyń będzie rozpatrywane po rozpatrzeniu podań osób zamieszkujących teren Gminy Otyń.
 6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia dodatkowo oprócz dokumentów ujętych w regulaminie projektu Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka.
 7. Dokumenty są udostępnione na stronie www.otyn.pl oraz dostępne w Urzędzie Miejskim w Otyniu w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń w godzinach pracy Urzędu.
 8. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 683559414 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: fundusze@otyn.pl
 
 

Ogłoszenie

    Otyń, dnia 08.12.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
W związku z planowanymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz.
od 0900 do 1500 w miejscowościach  Modrzyca i Otyń
(ul. Nowa, ul. Dworcowa, ul. Chrobrego) wystąpi przerwa
w
dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.      
                                                                                Burmistrz Otynia
     /-/  Barbara Wróblewska

UWAGA ROLNICY !!!

Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc suszową

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy suszowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałych na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy oraz co najmniej 30 % i mniej niż 70 % danej uprawy, wydłużony zostaje termin składania wniosków do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych do dnia 31.10.2018 r.
czytaj dalej

NIE PAL ŚMIECI !!!

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego Burmistrz Otynia informuje, iż w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.
czytaj dalej

Uwaga rolnicy

Informacja w sprawie pomocy suszowej w związku z pismem Wojewody Lubuskiego

czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej

LVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

czytaj dalej
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl