Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
Burmistrz Otynia, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania – „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy” w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 
I. Rodzaj zadania
 
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Otyń, w tym:
1. prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym cyklicznych organizowanych przez związki sportowe, prowadzenie drużyn młodzieżowych, trampkarzy,
2. prowadzenie uczniowskich klubów sportowych z wykorzystaniem elementów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, w takich dyscyplinach sportowych jak piłka nożna, tenis stołowy, judo, koszykówka i inne.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych zero groszy).
 
III. Zasady przyznania dotacji
 
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Otyń i na terenie Gminy Otyń.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r., poz. 2057). 
3. Oferta powinna zawierać następujące dane:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 
4. Do oferty należy dołączyć:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności, zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego, informujące o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu,
b) aktualną listę zawodników, osób trenujących w klubach, zarówno drużyn, zespołów dorosłych i dzieci z podaniem w szczególności miejscowości zamieszkania, opatrzoną oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów ogłoszonego konkursu ofert. 
5. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
6. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. 
7. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
9. W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie: wsparcia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
10. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 )
11. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo lub w transzach po podpisaniu ww. umowy. 
12. Burmistrz Otynia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie winno być wykonane od dnia złożenia oferty do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Podmiot realizujący zadanie umożliwi w każdym czasie, służbom upoważnionym przez Burmistrza Otynia, przeprowadzenie kontroli z realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania środków.
3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
5. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą 
w zawartych umowach.
6. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym 
w umowie,
c) dostarczania na wezwanie komisji powołanej do oceny i kontroli zadania oryginałów dokumentów ( rachunków i faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. 
7. W przypadku wspierania realizacji zadania kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów projektu.
 
V. Termin składania ofert
 
1. Oferty należy złożyć do 08 lutego 2021 r. do godz. 16ºº do skrzynki podawczej
w Urzędzie Miejskim w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Otynia.
3. Wybrane zostaną oferty najlepiej służące realizacji zadania.
4. Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym 
5. Pod względem formalnym komisja dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będzie brała pod uwagę w szczególności czy oferta została złożona:
a) w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) kompletna,
c) na obowiązującym druku zgodnym ze wzorem określonym 
w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r., poz. 2057). 
d) przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
e) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”,
f) dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej
ofertę.
6. Pod względem merytorycznym Komisja dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będzie brała pod uwagę w szczególności:
a) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
b) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,
c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w realizacji do zakresu rzeczowego zadania w tym wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w przypadku wsparcia zadania – udział środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
d) ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w latach poprzednich, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełniania celów, oraz rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
e) wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.
7. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Otynia.
8. Wyniki otwartego konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otyniu pod adresem: www.otyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
 
W roku 2020 w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania – „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy”, oraz udzielonych dotacji w trybie art. 19 a w/w ustawy czyli poza konkursem:
1. Klub Sportowy „SPARTAKUS OTYŃ otrzymał dotację na realizację zadania publicznego 
w wysokości 8.000,00 zł.
2. Piłkarski Klub Sportowy „Modrzew” Modrzyca otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w wysokości 9,000 zł. 
3. Ludowy Klub Sportowy „Hydrogaz-Kora” Niedoradz otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w wysokości  8.000,00 zł. 
4. Piłkarski Klub Sportowy „AMATOR” Bobrowniki otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w wysokości   7.000,00 zł. 
 
Burmistrz Otynia
      /-/ Barbara Wróblewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rusza rejestracja szczepień na Covid-19

 • 14-01-2021
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Anetą Smolicz wzięła udział w wideokonferencji z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem i innymi przedstawicielami gmin z powiatu nowosolskiego. Tematem zdalnego spotkania było omówienie harmonogramu szczepień na Covid-19.
 
 
 
Najważniejsze informacje o najbliższych terminach związanych ze szczepieniami są następujące:
 • Od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienia seniorów w wieku 80 +
 • Od 22 stycznia będą mogły rejestrować się osoby w wieku 70 +
 • 25 stycznia będzie pierwszym dniem masowych szczepień na koronawirusa osób w wieku powyżej 70 lat
JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?
 • Od 15 stycznia uruchomiona będzie infolinia pod numerem 989, przez którą można się będzie zapisać od razu na dwa terminy szczepienia
 • Jeśli nasza przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest na liście punktów szczepień, można zarejestrować się dzwoniąc bezpośrednio do niej.
 • Trzecia możliwość to zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta na stronie https://pacjent.gov.pl (logowanie Profilem Zaufanym lub e-dowodem).
Od 15 stycznia, również za pośrednictwem strony https://pacjent.gov.pl, osoby w każdym wieku mogą zgłaszać chęć zaszczepienia, aby w przyszłości zostać poinformowanym o pojawieniu się terminu szczepienia.
 
GMINNY KOORDYNATOR DS. SZCZEPIEŃ I DOWÓZ NA SZCZEPIENIE
Zgodnie z wytycznymi Gmina Otyń wyznaczyła swojego koordynatora ds. szczepień, którym jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Paweł Stańczyk (nr tel. 533 373 386). Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub mające trudności z samodzielnym dojazdem do punktu szczepień mogą po rejestracji na szczepienie dzwonić do koordynatora i umówić z nim na dowiezienie do przychodni.
Wyjazd pracowników POZ do domu osoby szczepionej dotyczy wyłącznie obłożnie chorych.
Od dziś, tj. od czwartku 14 stycznia, w sprawie szczepień będą się z mieszkańcami naszej Gminy kontaktować pracownicy GOPS oraz Domu Opieki w Gminie Otyń.
 
PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE OTYŃ
 • „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. – Otyń, ul. Dworcowa 2
 • Ludwika Zenka Przychodnia Lekarza Rodzinnego – Niedoradz, ul. Kochanowskiego 8a

Mammobus w Otyniu

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" z Zielonej Góry zaprasza wszystkie Panie między 50. a 69. rokiem życia (1971-1952 r.), które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badania w ramach programu profilaktyki raka piersi, na bezpłatne badanie mammograficzne refundowane przez NFZ.
 
Datę ostatniego bezpłatnego badania można sprawdzić dzwoniąc pod numerem telefonu rejestracji: 68 41 41 411. Zapisy na badanie są też możliwe online poprzez stronę internetową www.diagnostyk.pl.
 
- Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia, dlatego serdecznie zapraszamy do mammobusu w Otyniu przy Zespole Szkół na ul. Żeromskiego 3 w dniu 21 stycznia 2021 r - zapraszają organizatorzy badania.

8,5 mln zł dla OSP

 • 21-12-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wzięła udział w wideokonferencji, podczas której Marszałek Marcin Jabłoński podpisał umowę na wsparcie lubuskich Ochotniczych Straży Pożarnych, do których trafi 8,5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
 
- To kolejna ważna umowa związana z przeciwdziałaniami katastrofom naturalny. Konkurs rozstrzygnięto kilka lat temu i początkowo nie było pieniędzy, żeby sfinansować wszystkie ciekawe projekty. Rozczarowanie było zrozumiałe. Długo szukaliśmy sposobu, jak wyjść z sytuacji i po wielu wysiłkach, dzięki zaangażowaniu m.in. Departamentu Programów Regionalnych kierowanemu przez dyrektora Marka Kamińskiego, udało się przesunąć środki i zwiększyć pulę przeznaczoną na to działanie. Dzięki temu do podpisanych wcześniej umów na kwotę 28 mln zł będziemy mogli doliczyć dzisiejsze ponad 8 mln zł dofinansowania do projektu wartego łącznie ponad 10 mln – mówił podczas piątkowego wydarzenia Marszałek M. Jabłoński.
 
Projekt, o którym mowa, nazywa się „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń”, a jego liderem jest Gmina Bytom Odrzański.
 
- Nie umiemy inaczej wyrazić wdzięczności strażakom, którzy pełnią tak olbrzymią rolę społeczną, jak poprzez zatroszczenie się o ich potrzeby w zakresie sprzętu. Z wielką dumą pomagamy OSP, aby funkcjonowało w godnych warunkach - mówił Jacek Sauter, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.
 
- Serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi, że możemy oficjalnie mówić o nowym wozie dla OSP i cieszę się, że mogę zrobić ten świąteczny prezent dla naszych strażaków, którzy bardzo zasługują na ten wóz. Dziękuję również Burmistrzowi J. Sauterowi, z którym jako liderem projektu mogła uczestniczyć na każdym etapie rozmów i negocjacji - komentowała Burmistrz Barbara Wróblewska i zdradziła jeszcze jedną ważną informację.
 
- Rozmawiamy z komendantem Komendy  PSP Tomaszem Duberem o źródłach finansowania i budowie w przyszłości nowej remizy w naszej Gminie – dodała Burmistrz Otynia.

Urząd Miejski w Otyniu nieczynny 24 grudnia

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Otynia czwartek 24 grudnia 2020 r. będzie w Urzędzie Miejskim w Otyniu dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 26 grudnia 2020 r.

Budżet 2021: rekordowy, ambitny, realny i odważny

 • 17-12-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Otyń przyjęto Uchwałę Budżetową na rok 2021, która zakłada rekordowe w historii Gminy Otyń wydatki na poziomie ponad 53 mln zł. W przyszłym roku planuje się zrealizować inwestycje za blisko 20 mln zł!
 
Dochody w kwocie 47,5 mln zł, a wydatki na poziomie 53,3 mln zł, w tym 19,9 mln na same tylko inwestycje. To najważniejsze cyfry, które znajdują się w głosowanej dziś podczas Sesji Rady Miejskiej Otyń Uchwały Budżetowej na rok 2021.
 
Zanim jednak Przewodnicząca Aneta Smolicz otworzyła obrady miało miejsce kilka miłych akcentów. Goszcząca na sesji Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego Wioleta Haręźlak wręczyła Sekretarz Gminy Otyń Halinie Malczewskiej odznakę Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego, którą przyznano jej w listopadzie.
 
Po gratulacjach i życzeniach świątecznych od Pani W. Haręźlak głos zabrała również Radna Sejmiku Beata Kulczycka, która także wyraziła swoje uznanie dla pracy Pani Sekretarz. Z kolei Radnej B. Kulczyckiej wręczono bukiet kwiatów za jej namacalne wsparcie i pomoc w wielu sprawach ważnych dla naszej Gminy i jej mieszkańców.
 
Następnie dwie osoby zostały uhonorowane medalami z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020. Nagrody Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego otrzymali: Ryszard Guz, Sołtys Czasławia, który swoją funkcję pełni już 42. rok (to najstarszy tego rodzaju staż w województwie) oraz ponownie Sekretarz Gminy Otyń Halina Malczewska, która w listopadzie obchodziła jubileusz 20-lecia pracy na swoim stanowisku.
 
Uchwała budżetowa została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 1 przeciw i 2 głosy wstrzymujące.
 
- Ten budżet możemy określić w czterech słowach. Rekordowy. Ambitny. Realny. Odważny. To budżet rekordowy, bo po raz pierwszy w historii otyńskiego samorządu przekroczymy próg 50 milionów złotych. To budżet ambitny, ponieważ kilkanaście milionów złotych przeznaczamy na inwestycje. Na budowę dróg, chodników, oświetlenia. A przy tym trzymamy się zasady, do której od początku przekonywałam: realizujemy te inwestycje, na które możemy pozyskać pieniądze Unii Europejskiej czy z budżetu państwa. To budżet realny, bo zaplanowaliśmy takie przedsięwzięcia, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy oczekują lepszych dróg, chodników, lepszego oświetlenia. Owszem, nie wszystko można zrobić tu i teraz. Ale krok po kroku, konsekwentnie, realizujemy wizję Gminy jako dobrego miejsca do życia – komentowała po głosowaniu Burmistrz Barbara Wróblewska.
 
- To w końcu budżet odważny, bo zakładamy, że w czasach pandemii, kiedy to maleją wpływy samorządów, uda się zrealizować wszystkie plany. Będzie trudno, ale jestem przekonana, że z tak ambitnym zespołem pracowników budżet zostanie zrealizowany w całości – podsumowała Pani Burmistrz.

Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń

 • 10-12-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
Obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń
           Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się
w dniu   17 grudnia 2020 r. o godz.   12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu     
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
- informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
4.Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
- informacja o złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy  oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
8.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 – 2023.
9.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków  zamieszczonych w budżecie Gminy Otyń na  2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Otyń:
1) przedstawienie projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  oraz odczytanie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
3) odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych  Rady Miejskiej Otyń
5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie  uwzględnionych w projekcie budżetu,
6) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
7) dyskusja nad projektem budżetu,
8) głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
10) głosowanie uchwały.
 11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 – 2026:
1) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 – 2026,
2) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 –2026,
4)  odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
5) głosowanie uchwały.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członków ochotniczej straży  pożarnej  za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości na okres 5 lat.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ługi.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021-2026.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2021-2024.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na 2021 rok.
18. Wolne wnioski i informacje.
19.Przyjęcie protokołu z obrad  XXVI  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
20. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

Sekretarz Gminy Halina Malczewska z Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego!

 • 24-11-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Dokładnie 15 listopada przypadała 20. rocznica pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Pani Haliny Malczewskiej. Z myślą o tej dacie Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego o przyznanie Pani Sekretarz Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.
 
Po wielu tygodniach niecierpliwego oczekiwania dobre wiadomości napłynęły wczoraj. Podczas XXV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego podjęto uchwałę, na mocy której przyznano to wyjątkowe wyróżnienie m.in. właśnie Pani Sekretarz Halinie Malczewskiej.
 
- Gratuluję w imieniu zespołu pracującego w Urzędzie, jak i mieszkańców Gminy. Nie jest to łatwa misja, dlatego bardzo dziękujemy za ogromny wkład pracy, który w pewnym momencie musiał zostać doceniony – mówiła dziś podczas przekazania tej informacji Burmistrz B. Wróblewska.
- Wiesz o tej Gminie wszystko. Masz ogromne doświadczenie i wiedzę. W Urzędzie przeszłaś przez każdy wydział, dzięki czemu świetnie się uzupełniamy – dodała Pani Burmistrz.

 
- Jest mi niezmiernie miło, że Pani Burmistrz mnie doceniła. Takie wyróżnienie nawet przez myśl mi nie przeszło. Dziękuję też pracownikom, wśród których są i tacy, z którymi pracuję od początku. To też dzięki wam pracuje mi się w Urzędzie bardzo dobrze. Jest to służba, którą trzeba lubić, choć jest trudna i wymaga poświęceń – mówiła Sekretarz Halina Malczewska.

Rada budowy ws. inwestycji drogowej w Czasławiu

 • 24-11-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
W Urzędzie Miejskim w Otyniu odbyło się posiedzenie rady budowy dotyczącej inwestycji drogowej w Czasławiu. W spotkaniu wzięła udział m.in. Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska oraz Józef Fuchs, właściciel przedsiębiorstwa SOWA R.J.K. Spółka Komandytowa, które wygrało przetarg na wykonanie zadania. Na spotkaniu omówiono założenia inwestycyjne i aktualny stan przygotowań dokumentacji technicznych.
 
Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Umowę z wykonawcą podpisano pod koniec września i od tego momentu ma on maksymalnie 10 miesięcy na sporządzenie projektu i skompletowanie pozostałych dokumentów. Roboty budowlane muszą się zakończyć przed 30 listopada 2021 roku.
 
Inwestycja warta ponad 3 mln zł (2,4 mln pokryje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przyznane przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka) obejmie rozbudowę drogi gminnej od mostu przez rzekę Śląska Ochla do skrzyżowania dróg gminnych w Czasławiu i budowę dróg wewnętrznych. W sumie będzie to 1818 m. nowej nawierzchni, a do tego oświetlenie i odwodnienie.

Rezerwat Bukowa Góra powiększony blisko trzykrotnie!

 • 23-11-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim podpisał zarządzenie, na mocy którego założony w 1954 roku Rezerwat Bukowa Góra został powiększony o dodatkowych 18,5 ha. Dziś ten wyjątkowy nie tylko w skali województwa lubuskiego obszar ma więc powierzchnię 29,1 ha.
 
- Objęcie ochroną rezerwatową dodatkowej powierzchni o charakterze naturalnym w postaci rzadkich i ginących typów siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk populacji zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w skali regionu zagwarantuje ich trwałość funkcjonowania, a także przyczyni się do utrzymania ich stanu ochrony na właściwym poziomie – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia z 19 listopada.
Przypomnijmy, że proces zmierzający do zwiększenia obszaru ścisłej ochrony zaczął się około pół roku temu. Na etapie konsultacji doszło m.in. do wizji terenowej z udziałem Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej.

 
- Ochrona przyrody i miejsc takich jak Rezerwat Bukowa Góra, który jest wizytówką naszej Gminy, to nasz priorytet. Jednocześnie cieszy też fakt, że zgodnie z naszym wnioskiem nowe granice rezerwatu nie obejmują szczytu Białej Góry, gdzie wybudowana będzie wieża widokowa będąca elementem projektu zagospodarowania przystani. To idealny kompromis między ochroną przyrody, a rozsądnym udostępnienie jej dla podziwiania przez mieszkańców i turystów – komentuje Burmistrz B. Wróblewska.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 18
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl