Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 r. zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy”.
 
 
 
 
 
Treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
 

XXIX Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  25 lutego  2021 roku  o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Otyń za 2021 rok.
 5.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia  Gminy Otyń do  Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia  jego  Statutu.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2020 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
11.   Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora  Zabytków.
  12.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  przy ulicy  Lipowej w Otyniu.
   13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na przyznanie nieruchomości  zamiennej w ramach odszkodowania.
   14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  na  okres 10 lat   ( dot. działki nr 221/6  o pow. 0,39 ha Otyń.).
    15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zwolnienia  i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Otyń  za rok 2021.
     16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek  ”Baśniowa Kraina w Otyniu.
    17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2021 rok.
     18. Przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
     19.  Przyjęcia Harmonogramu spotkań Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń.
     20.  Wolne wnioski i informacje.
     21.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXVIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
     22.  Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/ Aneta Smolicz

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Otyń ws. rekultywacji dawnego wysypiska w Bobrownikach

 • 17-02-2021
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Szanowni mieszkańcy Bobrownik,
 
w związku z deklaracjami Burmistrz Otynia Barbary Wróblewskiej o możliwości spotkania się z organami, które wydały decyzje dotyczące rekultywacji dawnego składowiska oraz kontrolują prace związane z rekultywacją, zwołujemy Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej Otyń.
 
Jako Gmina Otyń nie mamy podstawy prawnej do ograniczenia inwestorowi dostępu do gruntów Skarbu Państwa, gdzie ma zostać dokończona rekultywacja. Od początku zgłaszamy uwagi, piszemy odwołania, ale nie są one wiążące, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem ani Burmistrz Otynia, ani Gmina Otyń nie są stroną postępowania.
 
W trwających warunkach epidemicznych obostrzeń nie ma możliwości zwołania zebrania wiejskiego, dlatego zwoływana jest Sesja, w której mogą wziąć udział wyłącznie osoby wypełniające w ten sposób swoje obowiązki służbowe i zawodowe, dlatego Was, mieszkańców Bobrownik, reprezentować mogą Wasi przedstawiciele – Radni Izabela Flasińska i Robert Kowalewicz oraz Sołtys Weronika Poryszko.
 
W związku z tym prosimy Was o przekazanie swoich pytań i uwag kierowanych do: firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, wymienionym Radnym lub Sołtysowi albo dostarczenie ich bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Otyniu (na piśmie lub mailowo na adres – a.lawrenc@otyn.pl) do piątku 26 lutego do godziny 12.00. W Waszym imieniu zostaną one przedstawione podczas Sesji Nadzwyczajnej przez Burmistrza Otynia.
 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Otyń rozpocznie się 10 marca 2021 r. o godzinie 12.00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otyniu. Sesję będzie transmitowana na żywo przez Internet.
 
Prosimy mieszkańców o uszanowanie przyjętej formy udziału w Sesji, ponieważ – jeszcze raz podkreślmy, jest to jedyna możliwa obecnie i zgodna z prawem formuła.
 
Z poważaniem
Burmistrz Otynia
Barbara Wróblewska

Powstaną punkty darmowego dostępu do Internetu

 • 15-02-2021
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska spotkała się z przedstawicielami zielonogórskiej firmy Perceptus, która ma być wykonawcą 10 tzw. hotspotów na terenie naszej Gminy, czyli punktów, w których będzie można darmowo łączyć się z Internetem.
 
Przedsięwzięcie związane jest z udziałem Gminy Otyń w unijnym programie o nazwie „WiFi4EU”. Przypomnijmy, że w naborze decydowała kolejność zgłoszeń. Ze względu na ogromne zainteresowanie wymagało to niezwykle szybkiego działania. Gmina Otyń złożyła swój wniosek już w 11 sekundzie od momentu uruchomienia naboru. Po upływie 60 sekund wnioski złożyło aż 98 proc. wszystkich gmin z terenu UE, którym przyznano status pierwszeństwa w ubieganiu się o udział w tym projekcie. Ostatecznie z 11 tysięcy zgłoszonych wniosków wybrano mniej niż dwa tysiące, wśród których znalazł się również nasz. W Polsce zakwalifikowało się tylko 121 gmin, a w całej Unii Europejskiej 1784.
 
Program zakłada uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i turystów w miastach i wsiach. Środki z programu – 15 tys. euro na jedną gminę, przeznaczone są na pokrycie pełnego kosztu zakupu sprzętu i ich instalacji.
 
Z kolei beneficjenci, tacy jak np. nasza Gmina, są zobowiązani do pokrycia kosztów podłączenia do Internetu (np. ewentualnego wykonania infrastruktury technicznej), utrzymania sprzętu oraz opłacenia sygnału. Jeden hotspot ma być łączem na poziomie nie mniejszym niż 30 Mb/s.
Aktualnie trwa sprawdzanie możliwości technicznych instalacji sprzętu w wytypowanych lokalizacjach na terenie Gminy Otyń. Ostateczną listę miejsc dla 10 hotspotów podamy po tej weryfikacji.

90. urodziny Pana Aleksandra

- Świętować i móc składać życzenia osobie w tak niezwykłym wieku, jest to dla mnie i całej naszej społeczności wielkim zaszczytem – te słowa znalazły się w dyplomie gratulacyjnym, który wraz z prezentami wręczyła Panu Aleksandrowi Słońskiemu Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
Mieszkaniec Niedoradza dokładnie dziś obchodzi 90. urodziny. Pan Aleksander mieszka wraz z kilka lat młodszą żoną, Panią Marianną.
- Naprawdę nam miło, że Pani nas odwiedziła, że się o nas pamięta – cieszyli się Państwo Słońscy.
- Zawsze powtarzam, że naszą powinnością jest pamiętać o tych najmłodszych i o tych najstarszych. Dlatego moją rolą jest np. dla najmłodszych budować przedszkole i żłobek, a dla najstarszych tworzyć dom dziennego pobytu i ich odwiedzać – mówiła Burmistrz Otynia.
Pan Aleksander przyjechał w nasze strony z dawnego województwa warszawskiego, a żona z olsztyńskiego.
- Poznaliśmy się już tutaj. To było 1 maja na zabawie, a we wrześniu już byliśmy po ślubie. Ponad 65 lat jesteśmy razem – opowiedziała Pani Marianna.

 
A. Słoński ponad 30 lat pracował w mydlarni w Niedoradzu, która znajdowała się przy dworcu kolejowym. Żona w tym czasie zajmowała się gospodarstwem, w którym było wiele zwierząt: od kur, indyków, przez krowy, świnie i konie. Pan Aleksander przez lata pomagał jej po pracy, a potem już cały czas, gdy przeszedł na emeryturę. Jak mówi, nie miał nigdy czasu, żeby zajmować się jakimś hobby.
 
Ich najbliżsi to dwoje dzieci (jeden syn zmarł), ośmioro wnuków i pięcioro prawnuków. Tworzą szczęśliwą, zgodną i bardzo pomagającą dziadkom rodzinę.

29. finał WOŚP za nami. Otyń znów zagrał z wielkim sercem!

 • 01-02-2021
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Ze względu na przeniesienie punktu kulminacyjnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do internetu, było to wydarzenie o innym charakterze i pełne nowych wyzwań.
 
- Żeby przygotować nasze studio i zgrać wszystko potrzebowaliśmy tylko w ostatnim okresie tygodnia prób – wspomina Michał Kołaczkiewicz, szef otyńskiego sztabu, prawdopodobnie wciąż najmłodszy organizator akcji WOŚP w kraju, któremu bardzo pomagała Natalia Pietrzak z Szamotuł.
 
- Nie ukrywam, że bałem się, czy nam się to uda, ale teraz mogę powiedzieć, że w takich sytuacjach uwielbiam się mylić. Wypaliło i oglądający mogli mieć wrażenie, jakby śledzili transmisję ze studia telewizyjnego – cieszy się Krzysztof Gąsior, dyrektor Gminnego Centrum Kultury skąd nadawano na żywo niedzielny koncert.
 
W sumie do tej pory transmisja, czy to na żywo, czy z odtworzenia, była włączana przez internautów już ponad 2 tys. razy! Zagrali: Daria Kujbida wraz z przyjaciółmi, Hanna Jurek z Dominikiem Gołemberskim oraz zespół Justyna & Przyjaciele.
20 wolontariuszy kwestowało od rana na terenie naszej Gminy. Dziś jeszcze kończą się licytacje fantów na aukcjach na Allegro, dlatego szacunkowo można przyjąć, że otyński sztab uzbiera w tym roku ok. 13 tys. zł (8190 zł z samych puszek). Oficjalna kwota będzie znana za kilka dni.

 
- Bardzo wam dziękuję, że kontynuujecie ideę Orkiestry Owsiaka, że wasze serca są jak zawsze wielkie i otwarte. Najważniejsze jest wasze zaangażowanie, a nie sam wynik zbiórki. To dzięki osobom takim jak wy i pozostali wolontariusze w szpitalach jest coraz więcej sprzętu oznaczonego sercem WOŚP. Dziękuję też zespołom, które wystąpiły na naszej scenie – mówi Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
 
- WOŚP w Otyniu będzie grał dalej! – zapowiada Pani Burmistrz.

Startuje rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych!

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich terminów (odnośnie do składania wniosków, prac komisji, potwierdzeń wyboru oddziału/szkoły, procedur odwoławczych, postępowań uzupełniających) i kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych znaleźć można w zakładkach:
 
 
PRZEDSZKOLE    i    EDUKACJA
 
 
 
 
 
 
 
W skrócie najważniejsze daty przedstawiają się następująco:
 
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
 • Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w oddziale od 1 do 19 lutego 2021 r.
 • Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału od 22 lutego do 27 marca 2021 r.
 • Podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 1 kwietnia
 • Potwierdzenie przez rodziców wybory oddziału od 1 do 9 kwietnia 2021
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych:
 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy od 1 lutego do 20 kwietnia 2021 r.
 • Podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 kwietnia
 • Potwierdzenie przez rodziców wybory szkoły od 23 kwietnia do 7 maja 2021
Rekrutacja do przedszkola:
 • Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu od 1 do 19 lutego 2021 r.
 • Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału od 22 lutego do 27 marca 2021 r.
 • Podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 1 kwietnia
 • Potwierdzenie przez rodziców wybory przedszkola od 1 do 9 kwietnia 2021

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. W poniedziałek 1 lutego rozpoczyna się otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
 
Załączniki dotyczące spisu oraz udziału w naborze znajdują się pod adresem: 
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/
 
O spisie więcej na stronie: https://spis.gov.pl
 
 
 
 

XXVIII sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się w dniu   27 stycznia 2021 r. o godz.   14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 

Program "500+", czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu informuje, że najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), taki dokument będzie można zostawić w siedzibie GOPS lub Urzędzie Miejskim w Otyniu.
 
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 
Jednocześnie przypominamy ,że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
1 2 3 4 5 6 ... 18
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl