Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

XXXV Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 12-08-2021
  • Autor: Administrator
  • drukuj
XXXV sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w 17 sierpnia  2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. 
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026. 
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia pomiędzy  Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie  objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie określenia  zasad dotyczących kierowania osób z terenu Gminy Otyń do uczestnictwa  w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Otyń.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zasad i trybu przyznawania  stypendiów Burmistrza Otynia  dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Otyń.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz

ASF: cały powiat „strefą objętą ograniczeniami III”

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że m.in. w związku z licznymi ogniskami ASF w Polsce, w tym w woj. lubuskim, wyznaczona została w całym powiecie strefa objęta ograniczeniami III, a ryzyko wystąpienia ASF uznaje się za wysokie.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że odszkodowania nie przysługują gospodarstwom, które nie przestrzegają zasad bioasekuracji.
Obecna strefa obejmuje kilkanaście powiatów w kilku województwach i przez wiele lat nie będzie możliwości jej wygaszenia.

 
Stąd apel o pilne rozważenie celowości utrzymywania świń przez gospodarstwa, które nie są w stanie sprostać wymogom bioasekuracji.
 
Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina m.in., że:
 
- do ARiMR należy zgłaszać upadki świń najpóźniej w ciągu 48 godz.,
- słomę i ziarno należy zabezpieczać przed dostępem zwierząt i przetrzymywać oddzielnie od innego ziarna i słomy – min. 30 dni w przypadku ziarna, a min. 90 dni w przypadku słomy,
- nie wolno karmić świń zielonkami.
 

Cena wody i ścieków bez zmian

10 lipca wejdzie w życie zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Otyń na okres 3 lat".
 
W ciągu najbliższych 12 miesięcy stawki dotyczące zarówno dostarczania wody, jak i odprowadzania ścieków pozostają na dotychczasowym poziomie.
 
Przy okazji przypominamy, że szczególnie teraz - w okresie letnim, wodę należy traktować jako wspólne dobro, a tym samym oszczędzać i nie używać jej np. do napełniania basenów czy podlewania ogrodów. Nadmierne zużycie wody obniża jej poziom w studniach i powoduje spadki ciśnienia wody, która powinna swobodnie płynąć z kranów.
 

„Dobry Start” z ZUS

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.
 
Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.
 

Podaj swoje źródło ciepła!

1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w których właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek podać źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
 
 
Najprostszą metodą na podanie wymaganych informacji jest wypełnienie deklaracji przez Internet, do czego potrzebny jest profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl

Komplet dokumentów - ulotki informacyjne, druki deklaracji (puste i przykładowo wypełnione) oraz szczegółową instrukcję podawania danych do CEEB można też znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/ 

ASF - gdzie dzwonić, gdzie pisać?

Podajemy dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać wszystkie aktualne informacje dotyczące ASF:
 
(22) 623 -10-65 Główny Inspektorat Weterynarii
(22) 623-15- 29 Główny Inspektorat Weterynarii
(22) 623-16-41 Główny Inspektorat Weterynarii
e-mail: asfpytania@wetgiw.gov.pl
(22) 623-25-43 Departament Bezpieczeństwa Żywności I Weterynarii 
(22) 623-13-31 Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl
 
Są to numery aktywne w godzinach przyjmowania przez powyższe instytucje interesantów, a więc nie są całodobowe.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  30 czerwca  2021 roku  o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2021/2022.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zawarcia przez Gminę Otyń porozumienia z Gminą Nowa Sól – Miasto, w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradowo 
i części miejscowości Otyń.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
17. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
Aneta Smolicz
 
 
 
 
 

Jednomyślne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza!

Przypadająca na połowę roku Sesja Absolutoryjna, to najważniejsze posiedzenie Rady Miejskiej Otyń.
 
To właśnie dziś wśród omawianych punktów znalazły się: Raport o Stanie Gminy za 2020 rok, a także uchwały: o udzieleniu Burmistrzowi Barbarze Wróblewskiej wotum zaufania, o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania poprzedniego budżetu i o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu jego wykonania.
 
Wszystkie głosowania zakończyły się jednomyślnym (14:0) głosem poparcia dla Burmistrza.
 
- Dziękuję mojemu zespołowi. Sama nic bym nie zrobiła. Do tego jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewody. Nie jest łatwo, ale staramy się w każdym momencie szukać źródeł pieniędzy. Największą rolę pełni Pani Skarbnik, która zawsze znajdzie nowe środki. Zespół ludzi jest świetny, łącznie z kierownikami i dyrektorami jednostek, i za to składam im wielkie podziękowania. Do tego są Sołtysi w terenie i zespół Radnych. Sama nie mogę nic. To dzięki wam! – mówiła Burmistrz po przegłosowaniu wotum zaufania, a po absolutorium raz jeszcze podkreśliła role Pani Skarbnik Krystyny Nadolskiej i Pani Sekretarz Haliny Malczewskiej.
 
Gratulacje popłynęły ze strony Radnych.
 
- Jestem bardzo zadowolony ze wszelkich działań podejmowanych przez Panią Burmistrz i jej zespół ludzi, którzy nie zwolnili w czasie pandemii – mówił Artur Mielczarek.
 
- Można się tylko zastanawiać, skąd Pani bierze na to wszystko siłę – stawiała pytanie Iwona Przygrodzka.
 
- Absolutorium to roczna ocena pracy Burmistrza. Podejmując uchwałę Radni stwierdzają, że działania budżetowe były prowadzone zgodnie z planem i przepisami. Rok 2020 nie był łatwy do realizacji planów, ale naszej Gminie się udało, za co dziękuję Pani Burmistrz, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom Urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek – wymieniała Marta Szczotka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 
- Pani Burmistrz, należą się Pani wielkie gratulacje. Kolejny raz udowodniła Pani jak skutecznym jest Burmistrzem, jakie śmiałe i ważne decyzje podejmuje, jak ciężka, ale i jak owocna jest Pani praca. Przyczynia się to do rozwoju i promocji Gminy. Dziękujemy za wszystko, co dobrego wydarzyło się w poprzednim roku – podsumowała Aneta Smolicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXXIII sesji Rady Miejskiej Otyń, odbędą się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.      
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2020 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie gminy Otyń za 2020 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Otyń za 2020 r.
 
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum  zaufania.
 
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Otyń   za 2020 rok:
 
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu 
        z wykonania budżetu Gminy Otyń  za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia;
b) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń 
         za 2020 rok.
 
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia
  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok:
 
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o udzielenie absolutorium 
 z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 dla Burmistrza Otynia Barbary Wróblewskiej;
 
b) Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej Otyń dotyczącym  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.        
 
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
 
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
 
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niedoradz. 
 
17. Wolne wnioski i informacje. 
 
18. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXI, XXXII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
19. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
      Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz
 
 

Pozbądź się azbestu!

Rusza kolejna edycja programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Jeśli w dalszym ciągu nie zlikwidowałeś tego, co zalega np. na Twoim podwórku, możesz złożyć do Urzędu Miejskiego w Otyniu wniosek "o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Otyń".
 
Wniosek może złożyć zarówno mieszkaniec, który zdemontował elementy zawierające azbest, ale nie zostały one wywiezione z jego posesji, jak również osoba, u której azbest znajduje się w dalszym ciągu w postaci np. dachu nad pomieszczeniem gospodarczym.
 
Gmina sfinansuje demontaż i odbiór materiałów z azbestu. Instalacja nowego dachu zostaje po stronie mieszkańca.
 
Wnioski można składać do 10 czerwca. Wzór do pobrania na stronie: 
http://www.otyn.pl/system/obj/807_wniosek_o_dofinansowanie_-_azbest.pdf?fbclid=IwAR1q9RCl6HstuS5t6GIfzvRdD81Bn_8GLPEBodnzwMl_gUWCl8hpJXWdUoI
 
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 68 355 94 06.
1 2 3 4 5 6 ... 18
Baner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.plBaner: mikro_porady
Baner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl